dnes je 3.3.2021

Input:

Čestné vyhlásenie zamestnávateľa

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.9 Čestné vyhlásenie zamestnávateľa

PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová


Stiahnuť vzor

Podpísaný/spoločnosť .................................................................................................................

(obchodné meno/názov, ak nie je, tak meno a priezvisko)

IČO (ak nie je, tak rodné číslo fyzickej osoby - zamestnávateľa) .......................................

Sídlo, bydlisko alebo miesto podnikania ....................................................................................

.......................................................................................................................................................

týmto na účel vydania potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta alebo udelenia povolenia na zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny na sezónne zamestnanie úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a v zmysle § 21b ods. 3 písm. a1) alebo § 22 ods. 4 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení

vyhlasujem, že:

a) nemám evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

b) nie som v konkurze, v likvidácii alebo v nútenej správe.

Týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a v prípade uvedenia