dnes je 2.3.2021

Input:

Informačná karta

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.8 Informačná karta

PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová


Stiahnuť vzor

platné od 5.5.2017 PRÍLOHA Č. 12

o vzniku/skončení pracovnoprávneho vzťahu*/ alebo o vyslaní na výkon práce/skončení vyslania na výkon práce*/

štátneho príslušníka tretej krajiny1) uvedeného v § 23a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti

Priezvisko:  Meno:  
Dátum narodenia: Rodné číslo2):  Pohlavie: Muž ...... Žena......  
Štátna príslušnosť: Číslo cestovného dokladu/*identif. karty/*: 
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: Neukončenézákladné  Stredné odborné  Vyššie odborné   
Základné  Úplné Strednéodborné   VŠ 1. stupňa  VŠ 2. stupňa  VŠ 3. stupňa  
Nižšie stredné odborné  Úplné stredné všeobecné     

Deň nástupu do zamestnania*/ Deň začatia vyslania na výkon práce na území SR*/ ..…………………........…............

Deň skončenia zamestnania*/ Deň skončenia vyslania na výkon práce na území SR*/ .........………………....………...

Predpokladaná doba zamestnania*/vyslania*/ v dňoch*/ mesiacoch*/ ………..….………................................................

v profesii SK ISCO-083) ……………........………..........….............................. číselný kód SK ISCO-083) ........…....……………..

a) Pri vzniku*/skončení*/ pracovnoprávneho vzťahu b) Začatie*/skončenie*/ vyslania na výkon práce - formou pracovnej zmluvy */ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru */zamestnávateľ–názov (v prípade vyslania názov fyzickej alebo právnickej osoby, u ktorej je vykonávaná práca na území SR- inf. organizácia) : .……………………………………………………….……............................................................................................IČO ……….………………………………………Rodné číslo***/….………………………………............................zaradenie podľa SK-NACE4)…..…………………………………………………………………..................................zamestnávateľ – adresa (PSČ, obec, ulica, číslo, okres) …………………………………………….…..................................miesto výkonu práce (obec, ulica, číslo)……………………………………………………………………........................Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie št. príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje podľa ustanovení zákona o službách zamestnanosti**/§ 23a ods. 1 písm. a)§ 23a ods. 1 písm. h)§ 23a ods. 1 písm. o)§ 23a ods. 1 písm. w)§ 23a ods. 1 písm. ac)§ 23a ods. 1 písm. b)§ 23a ods. 1 písm. i)§ 23a ods. 1 písm. p)§ 23a ods. 1 písm. x)§ 23a ods. 1 písm. ad)§ 23a ods. 1 písm. c) 1., 2., 3.,4.§ 23a ods. 1 písm. j)§ 23a ods. 1 písm. r)§ 23a ods. 1 písm. y)§ 23a ods. 1 písm. ae)§ 23a ods. 1 písm. d)§ 23a ods. 1 písm. k)§ 23a ods. 1 písm. s)§ 23a ods. 1 písm. z)§ 23a ods. 1 písm. af)§ 23a ods. 1 písm. e)§ 23a ods. 1 písm. l) 1., 2.§ 23a ods. 1 písm. t)§ 23a ods. 1 písm. x)§ 23a ods. 1 písm. ag) 1.,2.§ 23a ods. 1 písm. f) 1., 2.§ 23a ods. 1 písm. m)§ 23a ods. 1 písm. u)§ 23a ods. 1 písm. aa) 1., 2.§ 23a ods. 1 písm. ah)§ 23a ods. 1 písm. g)§ 23a ods. 1 písm. n)§ 23a ods. 1 písm. v)§ 23a ods. 1 písm. ab)§ 23a ods. 1 písm. ai) 
Úradný záznam Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny……………….…................…...................…...Doručené a zaevidované dňa …………………………...........Podpis povereného zamestnanca …………………......……. Odtlačok úradnej pečiatky:  

Povinné prílohy:

- preukázanie skutočnosti potvrdzujúcej splnenie príslušného ustanovenia § 23a zákona o službách zamestnanosti

- kópia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (okrem vyslaných zamestnancov)

Ďalšie povinné prílohy v prípade zamestnancov vyslaných z iného členského štátu:

- kópia formulára A1, ak je vyslaný zamestnanec sociálne poistený v inom členskom štáte

- kópia dokladu o pobyte (ak štátny príslušník tretej krajiny nemá pobyt v SR, tak o pobyte v členskom štáte, kde má zamestnanie)

1) Nevzťahuje sa na občana EÚ/EHP a od 1. 5. 2005 sa nevzťahuje na občana Švajčiarskej konfederácie

2) Uvádza sa, ak má štátny príslušník tretej krajiny rodné číslo pridelené slovenskými orgánmi

3) Klasifikácia zamestnaní

4) Klasifikácia ekonomických činností

*/ nehodiace sa škrtnite  **/ zakrúžkujte dôvod  ***/ vyplňuje len fyzická osoba, ktorá nepodniká  

str. 2

Poučenie pre zamestnávateľa, ktorý príjme do zamestnania št. príslušníka tretej krajiny, alebo pre informujúcu organizáciu, ku ktorej je štátny príslušník tretej krajiny vyslaný na výkon práce na území SR, na zamestnanie ktorého sa na území SR nevyžaduje povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa § 23a ods. 1 zákona o službách zamestnanosti

1. Zamestnávateľ so sídlom na území SR, ktorý príjme do zamestnania št. príslušníka tretej krajiny, alebo informujúca organizácia, ku ktorej zamestnávateľ etablovaný na území iného členského štátu vysiela na výkon práce svojho zamestnanca, ktorý pre výkon práce nepotrebuje povolenie na zamestnanie, je povinný podľa § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad”) o vzniku pracovnoprávneho vzťahu, resp. o vyslaní na výkon práce na území SR uvedených zamestnancov, v dvoch vyhotoveniach na tomto formulári s označeným vznikom pracovnoprávneho vzťahu alebo začiatku vyslania na výkon práce, ktorý predloží úradu osobne alebo poštou najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu do zamestnania alebo od začatia vyslania št. príslušníka tretej krajiny. Zamestnávateľ je povinný doložiť kópiu pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

2. Príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sa rozumie úrad, v ktorého územnom obvode bude št. príslušník tretej krajiny zamestnaný, resp. bude realizovať výkon práce na základe vyslania na účel poskytovania služieb (t. j., rozhodujúce je miesto výkonu zamestnania nie sídlo zamestnávateľa). V prípade, že výkon zamestnania bude na viacerých miestach, uvedie sa na informačnej karte sídlo zamestnávateľa, a doplní sa poznámka o miestach výkonu práce. Informačná karta sa v tomto prípade predkladá úradu príslušnému podľa sídla zamestnávateľa.

POZOR: V prípade, že výkon vyslania bude na viacerých miestach, na každé miestu výkonu práce sa podáva informačná karta, na ktorej sa uvedie len konkrétne miesto výkonu práce. Informačná karta sa predkladá úradu príslušnému podľa miesta výkonu práce!

3. Zamestnávateľ so sídlom na území SR, u ktorého bolo ukončené zamestnanie št. príslušníka tretej krajiny alebo informujúca organizácia, ku ktorej zamestnávateľ etablovaný na území iného členského štátu vysiela na výkon práce svojho zamestnanca, ktorý pre výkon práce nepotrebuje povolenie na zamestnanie, je povinný podľa § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti informovať úrad o skončení pracovnoprávneho vzťahu, resp. vyslania št. príslušníka tretej krajiny na výkon práce na území SR, písomne v dvoch vyhotoveniach najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia zamestnania na tomto formulári s označeným skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce na území.

4. Úradom potvrdené formuláre si zamestnávateľ eviduje ako doklad pre kontrolné účely úradu alebo inšpekcie práce. Zamestnávateľ si ďalej uchová kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt počas trvania pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny a doklad preukazujúci pracovnoprávny vzťah.

5. Nedodržanie povinnosti zamestnávateľom alebo informujúcou organizáciou na informačnej karte postúpiť úradu údaje o zamestnaní/vyslaní štátneho príslušníka tretej krajiny a ukončení zamestnania/vyslania št. príslušníka tretej krajiny sa pokladá za nedodržanie právnych predpisov o zamestnanosti.

V prípade vyslania na výkon práce št. príslušníka tretej krajiny, ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom, vyslaní pracovníci sa musia preukázať formulár A1 t. z. potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve alebo žiadosť o jej vystavenie, resp. doklady, ktoré potvrdzujú, že je sociálne zabezpečený vo vysielajúcom členskom štáte EU/EHP/Švajčiarska, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Za vyžiadanie uvedených formulárov je zodpovedný zamestnávateľ a žiada o ne v domovskom členskom štáte. V prípade št. príslušníkov tretej krajiny, ktorých vyslal zamestnávateľ, ktorý je etablovaný na území iného členského štátu ako svojich zamestnancov na výkon práce na účel poskytovania služieb, by mal mať pri sebe aj povolenie na zamestnanie, resp. iný doklad potvrdzujúci ich legálne zamestnanie, udelené v členskom  štáte vyslania. Vysielajúci zamestnávateľ ako aj príjemca služby majú ďalšie povinnosti v zmysle zákona č. 351/2015 Z. z.

Pozn. Ak št. príslušník tretej krajiny má pracovnoprávny vzťah, alebo obdobný vzťah u viacerých zamestnávateľov na území SR, každý z jeho zamestnávateľov má ohlasovaciu povinnosť.

Výňatok zo zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti § 23a ods.1 - Povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM sa nevyžaduje u št. príslušníka tretej krajiny,

a) ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

b) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,23a) po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,

c) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,

1. po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

2. ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty,

3. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 6 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa písmena ah) alebo

4. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f) prvého bodu,

d) ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky,

e) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, okrem poslucháča jazykovej školy, a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,

f) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja24a) a

1. ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní24b) alebo

2.ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,

g) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,24c)

h) ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis,25)

i) ktorému bol udelený azyl,

j) ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,

k) ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,26)

l) ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ktorý je

1. pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo

2. výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,

m) ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,

n) ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,27)

o) ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje