dnes je 7.3.2021

Input:

Komentár k ZP § 118 Mzda

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.1 Komentár k ZP § 118 Mzda

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


§ 118

(1) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu

K ods. 1

Komentár

§ 118 ods. 1 upravuje základnú povinnosť zamestnávateľa poskytovať mzdu za vykonanú prácu. Z uvedeného možno dedukovať, že za nevykonanú prácu zamestnancovi mzda nepatrí. Zákonník práce rozlišuje aj dôvody nevykonania práce, resp. rôzne situácie, kedy sa nevyplatí zamestnancovi žiadne plnenie a kedy sa zamestnancovi vyplatí iné plnenie (napr. náhrada mzdy).

K ods. 2 a 3: [Definícia mzdy]

(2) Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť, peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 a iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa tohto zákona, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy. Za mzdu sa tiež nepovažuje ďalšie plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.

(3) Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.

Komentár

§ 118 ods. 2 obsahuje definíciu mzdy (čo sa za mzdu považuje - prvá veta ods. 2, čo sa ako mzda posudzuje (ods. 3), ako aj negatívne vymedzenie, čo sa za mzdu nepovažuje (druhá a tretia veta ods. 3).

Z hľadiska pojmu mzda a plnenia, ktoré sa nepovažuje za mzdu je dôležité v jednotlivých častiach zákona dôležité rozlišovať medzi mzdou a napr. náhradou mzdy: viď. napr. vyslanie zamestnanca - tvrdé jadro - § 5 ods. 4 – otázka minimálnej mzdy, nie náhrady mzdy, § 58 ods. 10 – nezaplatenie najmenej rovnako priaznivej mzdy dočasne pridelenému zamestnancovi (naviazané na mzdu, nie na náhradu mzdy), § 134 – zisťovanie priemerného zárobku zo mzdy (nie z náhrady mzdy).

Mzda je plnenie za prácu – spravidla ide o plnenie za vykonávanie práce dohodnutej v pracovnej zmluve, ale viď. výnimky: napr. § 154 ods. 3 – účasť na vzdelávaní (pozn. – na prehlbovaní kvalifikácie) je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda (zákon nespresňuje aká mzda mu patrí), § 240 ods. 1 – činnosť zástupcov zamestnancov, ktorá bezprostredne súvisí s plnením úloh zamestnávateľa, sa považuje za výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

V prípade § 152a ZP (príspevok na rekreáciu), ktorý sú niektorí zamestnávatelia povinný poskytovať od 1.1.2019, tiež nejde o mzdu za prácu ale plnenie, ktoré je príspevkom na úhradu nákladov vynaložených na rekreáciu zamestnanca. Rovnako ani v prípade § 152b ZP (príspevok na športovú činnosť dieťaťa), ktorý môžu fakultatívne zamestnávatelia poskytovať od 1.1.2020 (vo väzbe na oslobodenia podľa osobitných predpisov) nejde o mzdu za prácu ale ide o príspevok na úhradu preukázateľne vynaložených nákladov.

K ods. 4 [13. a 14. mzda]

Ods. 4 upravuje možnosť zamestnávateľa poskytovať peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. 13. mzda) a pri príležitosti vianočných sviatkov (tzv. 14. mzda). V princípe zamestnávateľ takéto plnenia môže poskytovať aj mimo § 118 ods. 4 avšak len plnenie, ktoré ide režimom podľa § 118 ods. 4 môže „profitovať” z výhod (oslobodenia podľa osobitných predpisov: daň, zdravotné a sociálne poistenia). Toto plnenie sa tiež pre účely Zákonníka práce posudzuje ako mzda.

V tomto kontexte potom § 130 ods. 2 upravuje, že mzda podľa § 118 ods. 4 písm. a) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písm. b)sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.

Okrem toho podmienky na daňovú úľavu upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ( § 5 ods. 7 písm. n) a o )

Mzda pri príležitosti obdobia letných dovoleniek: v osobitných zákonoch sa stanovilo, že oslobodeniu podlieha suma najviac 500 eur /v úhrne od všetkých zamestnávateľov/ + musia byť splnené dve