dnes je 7.7.2020

Input:

Legalizácia dokladov predkladaných k žiadosti o pobyt

12.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6 Legalizácia dokladov predkladaných k žiadosti o pobyt

Mgr. Dag Dej

Všeobecne je potrebné uviesť, že legalizácia dokladov vydaných cudzím štátom je postavená na potrebe preveriť hodnovernosť podpisu a funkcie osoby, ktorá listinu vydala, prípadne pravosť pečate alebo pečiatky, ak je ňou takáto listina opatrená.

Základným pravidlom pri legalizácii je, že sa legalizujú len doklady, ktoré vydali štátne orgány cudzieho štátu. Napríklad diplom vydaný štátnou školou sa legalizuje, ale diplom vydaný súkromnou školou nie je možné legalizovať. V prípade, že diplom vydaný súkromnou školou je kópiou overenou notárom, toto notárske overenie musí byť legalizované. V praxi sa ďalej môže stať, že jeden doklad bude potrebné legalizovať dvakrát. Bude to pri predkladaní overenej kópie dokladu vydaného štátnym orgánom. Prvú legalizáciu je potrebné urobiť v rámci originálneho dokladu (legalizovať pravosť dokladu) a druhú legalizáciu je potrebné urobiť pri overení fotokópie notárom (legalizácia notárskeho overenia).

Pri legalizácii dokladov si ďalej treba uvedomiť, v akej krajine bol doklad vydaný. Podľa toho rozlišujeme tri kategórie legalizácie dokladov:

  • superlegalizácia - štáty, ktoré nepristúpili k Dohovoru 213/2002 Z. z. o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (ďalej len „Dohovor”),

  • Apostille - štáty, ktoré k tomuto Dohovoru pristúpili a

  • bez legalizácie - štáty Európskej únie.

Superlegalizácia

Ide o najzložitejší postup legalizácie dokladu, pri ktorom doklad alebo notárske overenie legalizuje ministerstvo zahraničných vecí štátu, ktorý doklad vydal a následne takýto doklad alebo notárske overenie legalizuje Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky so sídlom v štáte, ktorý doklad vydal.

Apostille

Ide o legalizáciu, pri ktorej doklad alebo notárske overenie legalizuje len štátny orgán štátu, ktorý doklad alebo notárske overenie vydal. Takáto legalizácia spočíva v tom, že príslušný štátny orgán doklad alebo