dnes je 9.7.2020

Input:

Legislatívne zmeny súvisiace s prechodným pobytom na účel zamestnania

9.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13 Legislatívne zmeny súvisiace s prechodným pobytom na účel zamestnania

Mgr. Dag Dej

Dňa 01. 01. 2020 nadobudol v zákone č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnosť článok IV., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú v úmysle žiadať na území Slovenskej republiky o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, je v tejto novele zákona o pobyte cudzincov podstatný novelizačný bod č. 6, ktorý z ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov vypúšťa písmeno k) bez náhrady. Takýmto štátnym príslušníkom tretích krajín odpadá dňom 01. 01. 2020 povinnosť prikladať k žiadosti o udelenie prechodného pobytu doklad: „súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky na ubytovanie”. Z uvedeného vyplýva, že k žiadostiam o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania podaným po 01. 01. 2020, nie je potrebné