dnes je 7.3.2021

Input:

Novela Zákonníka práce od 1.3.2021 - Výkon ľahkej práce § 11 ods. 4 písm. f) ZP

19.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.204 Novela Zákonníka práce od 1.3.2021 - Výkon ľahkej práce § 11 ods. 4 písm. f) ZP

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, dňom keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku, ak ďalej nie je ustanovené inak. V tento deň môže uzatvoriť pracovnú zmluvu a založiť pracovnoprávny vzťah s dňom vzniku po ukončení povinnej školskej dochádzky. Zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.

Podľa novely Zákonníka práce sa ustanovenie § 11 sa odsek 4 ZP dopĺňa písmenom d). Ustanovenie § 11 ods. 4 ZP súvisí so zákazom detskej práce, pretože práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná. Tieto fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku len pri účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach, športových podujatiach, reklamných činnostiach a po novom aj iných činnostiach neuvedených v písmenách a) až c), ak ide o fyzickú osobu staršiu ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky. Výkon ľahkých prác uvedených v § 11 ods. 4 ZP povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané. Výkon ľahkých prác je