dnes je 3.3.2021

Input:

Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5 Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová.

Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas alebo nesúhlas s jeho obsadením, na žiadosť útvaru Policajného zboru do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa podáva sa podáva na formulári určenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Prílohou k žiadosti je kópia:

a)pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania; ak ide o sezónne zamestnanie, prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,

b) rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií alebo úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

c) časti žiadosti o udelenie prechodného pobytu, v ktorej sú osobné údaje štátneho príslušníka tretej krajiny,

d) stanoviska diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu Slovenskej republiky v zahraničí, ak bola žiadosť o udelenie prechodného pobytu podaná na zastupiteľskom úrade,

e) dokladu preukazujúceho názov a sídlo hostiteľského subjektu a dátum začiatku a skončenia vnútropodnikového presunu a dokladov preukazujúcich skutočnosť, že ide o vnútropodnikový presun.

Od 1. mája 2018 platí, že podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania.

Ak ide o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je:

a) že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, alebo hostiteľský subjekt:

1. spĺňa podmienky v súlade s ustanoveniami zákona o službách zamestnanosti, a teda:

a) má splnené daňové povinnosti,

b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

c) nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe,

d) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

2. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania;

3. nemal uloženú pokutu v súlade s ustanoveniami zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v platnom znení za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu za porušenie povinnosti v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad,

b) že pracovná zmluva alebo prísľub zamestnávateľa sú v súlade so zákonom,

c) ak ide o vnútropodnikový presun, aj skutočnosť, že ide o štátneho príslušníka tretej krajiny

s vysokoškolským vzdelaním, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva odbornú prípravu (stáž) na účely profesionálneho rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania, alebo ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment.

Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta úrad prihliada na situáciu na trhu práce a na stanovisko zastupiteľského úradu, ak tento zákon neustanovuje inak.

Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu