Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Povolenie na zamestnanie

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8 Povolenie na zamestnanie

PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová.

Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pri udelení povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na trhu práce.

Od 1. mája 2018 platí, že podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie je, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie.

Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,

a) spĺňa podmienky, a teda

má splnené daňové povinnosti, má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe, nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

b) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania;

c) nemal uloženú pokutu v súlade s ustanoveniami zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v platnom znení za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu za porušenie povinnosti v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad.

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na formulári ustanovenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (Príloha č. 1 manuálu). Prílohou k žiadosti je:

a) pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,

b) rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku,

c) kópia dokladu o pobyte preukazujúceho udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

d) kópia dokladu preukazujúceho priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky.

Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je:

a) doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, v súlade s ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, najmenej na predpokladané obdobie trvania zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti,

b) doklad potvrdzujúci zabezpečenie zdravotného poistenia počas pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti,

c) doklad preukazujúci splnenie podmienok, že nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe, a nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, ak žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania predložil zamestnávateľ.

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie predkladaná zamestnávateľom alebo právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, musí byť doplnená o písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s touto žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu podľa právnych predpisov štátu, ktorého je občanom, alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Povolenie na zamestnanie sa vydáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k povoleniu na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je informácia o právach a povinnostiach štátneho príslušníka tretej krajiny vyplývajúcich zo sezónneho zamestnania.

Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok, ak zákon o službách zamestnanosti alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý

a) bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

b) bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,

c) má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,

d) má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky.

Úrad udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Úrad udelí povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, na základe odsúhlasenia počtov a profesií vyslaných zamestnancov a obdobia ich vyslania s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu.

Povolenie na zamestnanie úrad udelí do 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie. Úrad udelí alebo predĺži povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému v období piatich rokov pred podaním tejto žiadosti bolo udelené povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo bol udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania. Ak žiadosť o udelenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby ju v primerane určenej lehote doplnil; lehoty začnú plynúť až po doručení úplnej žiadosti.

Úrad neudelí povolenie na zamestnanie, ak:

a) štátny príslušník tretej krajiny

1. je žiadateľom o udelenie azylu,

2. nespĺňa niektorú z podmienok na udelenie povolenia na zamestnanie,

b) predložené doklady boli získané podvodným spôsobom, sfalšované alebo neoprávnene pozmenené alebo doklady neboli predložené, a to ani v lehote určenej na doplnenie žiadosti,

c) ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, aj ak

1. štátny príslušník tretej krajiny je spoločne posudzovanou fyzickou osobou domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

2. nie je splnená podmienka (splnené daňové povinnosti, splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe, nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru), alebo

3. pracovné podmienky uvedené v pracovnej zmluve alebo v prísľube zamestnávateľa sú v rozpore so zákonom.

Platnosť povolenia na zamestnanie

Platnosť povolenia na zamestnanie zaniká:

a) uplynutím obdobia, na ktoré bolo udelené,

b) skončením zamestnania pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie na zamestnanie udelené,

c) uplynutím obdobia, na ktoré bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolený pobyt,

d) zamietnutím žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo zánikom prechodného

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: