dnes je 19.9.2020

Input:

Súhlas obce k ubytovaniu

14.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8 Súhlas obce k ubytovaniu

Mgr. Dag Dej

Od 1.1.2019 je v platnosti novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (376/2018 Z. z.), ktorá v ustanovení § 32 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov novým písmenom k) doplnila povinnosť štátneho príslušníka tretej krajiny predložiť k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania „súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu (§ 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z.).

Dôvodom takejto úpravy bola reakcia na prijatú Stratégiu pracovnej mobility, o ktorej som písal v predchádzajúcich článkoch, ale aj požiadavka zapojenia samosprávy do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania. Cieľom tejto požiadavky je eliminácia rizík spojených s narušovaním verejného poriadku a vytváraním vyčlenených sociálnych komunít v mestách a obciach.

Ako je možné o súhlas požiadať?

V prvom rade je potrebné o takýto súhlas požiadať obec (obec, mestskú časť alebo mesto). Zákon o pobyte cudzincov a ani iné normy bližšie nešpecifikujú, kto o tento súhlas môže požiadať. Môže to byť štátny príslušník tretej krajiny, ubytovateľ alebo nimi splnomocnená osoba (brať v úvahu je možné aj zamestnávateľa). Žiadosť bude požadovaná v písomnej forme, buď bude mať obec zvolený formulár alebo ponechá formu žiadosti na žiadateľovi. V tomto prípade je dôležitý jej obsah. Z obsahu žiadosti musí byť spoľahlivo identifikovaná osoba štátneho príslušníka tretej krajiny, pre ktorého má byť súhlas vydaný a adresa plánovaného prechodného pobytu na území SR, tak, aby bola bez pochybností identifikovaná nehnuteľnosť, v ktorej sa bude štátny príslušník tretej krajiny po udelení pobytu zdržiavať. Napríklad nebude postačovať len súpisné a orientačné číslo bytového domu, ale obce môžu vyžadovať bližšiu identifikáciu, napríklad konkrétne poschodie a byt.

Súhlas vz. nesúhlas?

Obec v rámci konania o vydaní súhlasu zisťuje dôvody, ktoré môžu byť dôvodom na nevydanie takéhoto súhlasu (najmä počet už prihlásených osôb v nehnuteľnosti, celkovú úžitkovú plochu a podobne). Na tento účel môže obec vyzvať žiadateľa o doloženie dokladov