dnes je 19.9.2020

Input:

Usmernenie FR SR k potvrdzovaniu formulára E 9 - Bescheinigung EU/EWR/ Certificate and Declaration EU/EEA" (ďalej len formulár E 9") vydaného Federálnym ministerstvom financií Rakúskej republiky

12.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10 Usmernenie FR SR k potvrdzovaniu formulára E 9 – „Bescheinigung EU/EWR/ Certificate and Declaration EU/EEA” (ďalej len „formulár E 9”) vydaného Federálnym ministerstvom financií Rakúskej republiky

Finančná správa SR

Usmernenie je vydávané za účelom vysvetlenia predmetu potvrdzovania formulára E9, obsahu formulára E9 a definovania podkladov, ktoré musí osoba žiadajúca o potvrdenie formulára E9 predložiť správcovi dane. Predmetné metodické usmernenie bolo vypracované na základe informácii získaných od Federálneho ministerstva financií Rakúskej republiky. Formulár E9 vrátane prekladu do slovenského jazyka tvoria prílohu tohto usmernenia.

Predmet potvrdzovania formulára E9 Podľa § 1 ods. 4 rakúskeho zákona o dani z príjmov z roku 1988 „Einkommensteuergesetz 1988” (ďalej len „rakúsky zákon o dani z príjmov”) sa s osobou, ktorá nemá na území Rakúskej republiky bydlisko a ani sa tu obvykle nezdržiava a ktorá je považovaná za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v inom členskom štáte Európskej únie, bude zaobchádzať rovnako ako s daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Rakúskej republiky, ak najmenej 90 % z celkových príjmov takejto osoby je predmetom dane v Rakúskej republike, alebo príjem, ktorý nie je predmetom dane v Rakúskej republike nepresiahne sumu 11.000,- eur (ďalej len „daňovník”). Uvedený percentuálny podiel a minimálna suma, ktorá nie je predmetom dane v Rakúskej republike sa počíta vo vzťahu k základu dane.

Podľa citovaného ustanovenia rakúskeho zákona o dani z príjmov daňovník podlieha „formálnej neobmedzenej daňovej povinnosti” na území Rakúskej republiky a má nárok na čerpanie daňových výhod súvisiacich s takýmto statusom podľa rakúskeho zákona o dani z príjmov po predložení formulára E9 potvrdeného daňovou správou štátu, v ktorom je táto osoba považovaná za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Formulár E9 sa používa tiež na potvrdenie príjmov manžela/manželky daňovníka. Ak manžel/manželka daňovníka nedosiahne za zdaňovacie obdobie vyšší „celosvetový” príjem ako 6.000,- eur, potom daňovník má nárok na daňovú úľavu na manžela/manželku podľa rakúskeho zákona o dani z príjmov.

Obsah formulára E9

Časť - „Údaje o osobe” („Angaben zur Person”):

V tejto časti daňovník, resp. manžel/manželka daňovníka uvádza požadované osobné údaje.

Časť - „Príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu v štáte bydliska” („Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat

der Besteuerung unterliegen”)

Daňovník uvádza v tejto časti základ dane, resp. daňovú stratu z príslušných druhov príjmov plynúcich

zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí s výnimkou príjmov, ktorých zdroj

je na území Rakúskej republiky, zistený podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”).

Manžel/manželka daňovníka uvádza v tejto časti základ dane, resp. daňovú stratu z príjmov plynúcich

zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (t.j. z „celosvetových príjmov”),

zistenú podľa zákona o dani z príjmov.

Takto zistený základ dane, resp. daňová strata sa uvádza za zdaňovacie obdobie roku 2008

a predchádzajúce roky (za obdobie pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej menovej únie)

v mene slovenská koruna a za zdaňovacie obdobie roku 2009 a nasledujúce roky v mene euro.

Časť „Podpis” („Unterschrift”)

Daňovník, resp. manžel/manželka daňovníka deklaruje svojim podpisom, že všetky údaje vo formulári

E9 uviedol pravdivo podľa najlepšieho vedomia a svedomia.

Časť „Potvrdenie zahraničného daňového úradu” („Bestätigung der ausländischen

Steuerbehörde”)

V tejto časti potvrdzuje správca dane skutočnosť, že žiadajúca osoba (daňovník, resp.

manžel/manželka daňovníka) je považovaná za rezidenta Slovenskej republiky podľa článku 4 Zmluvy

medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojitého

zdanenia v odbore daní z