dnes je 20.5.2022

Input:

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny

16.7.2019, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

  • je držiteľom modrej karty Európskej únie,
  • má udelený prechodný pobyt na  účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a  udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, ak zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zákon neustanovuje inak,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak zákon o pobyte cudzincov