Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie1

30.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10.3 Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie1

PeaDr. Mgr. Daniela Pivovarová.


Stiahnuť vzor

Žiadosť vyplňte strojom alebo paličkovým písmom

PRÍLOHA Č.3

* označte správny údaj  X 

na základe vnútropodnikového transferu podľa dohody o WTO2 – na obdobie najviac 90 dní

medzi 
1. tuzemskou právnickou osobou IČO: Názov (alebo meno a priezvisko) Sídlo (alebo adresa)  
2. a zahraničným zamestnávateľom Názov (alebo meno a priezvisko) Sídlo (alebo adresa)  
vysielajúcim na  3. výkon práce (druh práce – názov a číselný kód zamestnania SK ISCO-08)34. druh ekonomickej činnosti (SK NACE)4  
5. na území SR (miesto výkonu práce – obec, ulica, číslo, okres)  
zamestnanca :  
6. Meno  7. Priezvisko  
8. Pohlavie* mužské ....... ženské .......  9. Stupeň dosiahnutého vzdelania5  
10. Dátum narodenia  11. Štátna príslušnosť  
12. Číslo cestovného dokladu  13. Dátum platnosti cestovného dokladu  
14. Adresa v štáte trvalého pobytu  
15. Adresa na doručovanie písomností  
Žiada sa o udelenie povolenia na zamestnanie 
16. na obdobie od do  
Meno a podpis tuzemskej právnickej osoby ku ktorej je zamestnanec vysielaný (alebo zodpovedného zamestnanca)  Pečiatka  Meno a podpis št. príslušníka tretej krajiny  
...........................................................   ......................................  
V  Dátum  

1 V zmysle § 22 ods. 9 zákona o službách zamestnanosti

2 Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie, č. 152/2000 Z. z.

3 Štatistická klasifikácia zamestnaní

4 Štatistická klasifikácia ekonomických činností – SK NACE

5 Št. príslušník tretej krajiny predloží úradne overený doklad o odbornom vzdelaní alebo odbornej kvalifikácii preložený do slovenského jazyka.

str. 2

Poučenie pre štátneho príslušníka tretej krajiny žiadajúceho o udelenie povolenia na zamestnanie

na základe vnútropodnikového transferu podľa dohody o WTO 1, ak bude zamestnanie trvať najviac 90 dní

1. Ak je štátny príslušník tretej krajiny v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a tento ho vysiela najviac na obdobie 90 dní na základe vnútropodnikového transferu vykonávať prácu na území Slovenskej republiky podľa dohody o WTO je potrebné, aby mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania.

V zmysle dohody o WTO ide o pracovníka, ktorý bude formou vnútropodnikového transferu vyslaný vykonávať prácu na územie Slovenskej republiky a ktorý musí byť u vysielajúcej právnickej osoby zamestnaný minimálne jeden rok pred uskutočnením takéhoto transferu, a ktorý bude na území Slovenskej republiky vykonávať prácu ako:

a) manažér / essential seniour executive) - osoba pracujúca u právnickej osoby, ktorá predovšetkým riadi chod spoločnosti alebo jedného z jej oddelení, ktorá je pod dohľadom alebo vedením predstavenstva alebo akcionárov a ktorá nevykonáva úlohy spojené s vlastným poskytovaním služieb spoločnosti.

b) špecialista (specialist) – osoba pracujúca u právnickej osoby, ktorá má vysokú alebo mimoriadnu odbornú spôsobilosť a poznatky nevyhnutné na prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment.

c) osoba pracujúca v riadiacich pozíciách právnickej osoby (manažér), ktorá je zodpovedná za založenie obchodného zastúpenia poskytovateľa služieb v SR, a ktorá neuskutočňuje priamy predaj alebo poskytovanie služieb v prípade, že poskytovateľ služieb má sídlo na území iného členského štátu WTO a nemá zastúpenie, pobočku alebo dcérsku spoločnosť v Slovenskej republike.

2. Písomnú „Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na základe vnútropodnikového transferu podľa dohody o WTO” štátny príslušník tretej krajiny predkladá na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode bude vykonávať prácu. Žiadosť predkladá sám alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude vyslaný vykonávať prácu na území Slovenskej republiky. Žiadosť sa predkladá spolu s overenou kópiou dokladu o vzdelaní a o vnútropodnikovom

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: